Who is Who?

Werkgroep PGZ+

De werkgroep PGZ+ nam de fakkel over van de ISC PGZ groep in het uittekenen van een toekomstgerichte blauwdruk voor preventieve gezondheidszorg. De werkgroep vergadert ongeveer één keer per maand sinds mei 2013 en hoopt tegen december 2013 een voorstel van tekst te hebben. Deze gaat dan naar onze eigen overlegorganen (directiedag, werkgroep beleidsondersteuning) en moet uiteindelijk dienen als gespreksbasis voor overleg met de overheid over de vernieuwde invulling van de PGZ-opdracht. .

Netoverstijgende werkgroep ISC-PGZ

In 2012-2013 werkte de netoverstijgende werkgroep ISC-PGZ, gemandateerd door de Internetten Samenwerkingscel (ISC) aan een toekomstgerichte visietekst over wat preventieve gezondheidszorg door een CLB kan betekenen voor leerlingen, ouders en scholen. Ruime aandacht ging naar de dwarsverbindingen tussen de PGZ activiteiten én het CLB werk op de andere 3 domeinen. Omdat er onduidelijkheid rees over de agenda van de werkgroep en de nood aan overleg rond leerlingenbegeleiding in haar totaliteit urgenter werd geacht, zette de ISC de activiteiten van deze groep on hold. Daarmee eindigde ook het perspectief op een netoverstijgende visietekst. De werkzaamheden werden vanaf mei 2012 verdergezet binnen een interne werkgroep van VCLB-Koepel-vzw onder de naam PGZ+.

Nationale overleggroep PGZ

In de nationale overleggroep PGZ zijn de provincies vertegenwoordigd met één of meerdere PVOC-medewerkers. Rekening houdend met de prioriteiten in de verschillende provincies en met de noden binnen de sector worden actiepunten gekozen waar gedurende het jaar stelselmatig wordt aan gewerkt. Er is ruime aandacht voor het afstemmen van de visie en uitwisseling van ideeën, good practices, materiaal.