Laatste update: 07/01/2015

Regelgeving en diagnostiek

Het Besluit van de Vlaamse Regering op de operationele doelstellingen van het CLB (mei 2009) geeft diagnostiek een belangrijke plaats in het CLB-werk als één van de kernactiviteiten. Verder zegt het BVR hierover
  • CLB-diagnostiek is gericht op het leren of de onderwijsloopbaan van één of meer geïdentificeerde leerlingen en beoogt een optimale ontwikkeling van de leerling(en).
  •  CLB-diagnostiek kan zowel verhelderend, onderkennend, als indicerend van aard zijn.
  •  CLB-diagnostiek moet vertrekken van een zorgvraag omtrent het welbevinden van de leerling. Ze wordt altijd voorafgegaan door een onthaalgesprek en een vraagverhelderingsgesprek. Ze is systematisch van opbouw. Ze maakt gebruik van wetenschappelijke methoden en hanteert vastgelegde standaarden waar ze voorhanden zijn. Zonodig verloopt CLB-diagnostiek samen met externen (bijvoorbeeld diagnostiek van psychiatrische problemen).
  • CLB-diagnostiek resulteert in een advies en een geobjectiveerd en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van de leerling. Meestal gaat het over ondersteunende onderwijsmaatregelen.
  • De doorlooptijd van het diagnostische besluitvormingsproces is 40 werkdagen (bij geformaliseerd advies met een verslag conform de onderwijsregelgeving is de doorlooptijd 50 werkdagen).
 
Via het M-Decreet (maart 2014) wordt het CLB-Decreet (1998) aangevuld met een omschrijving van handelingsgerichte diagnostiek als een cyclisch zoek- en beslissingsproces waarin informatie over het individu en zijn omgeving wordt verzameld, geïnterpreteerd en afgewogen met als doel de problemen of de hulpvragen te analyseren en te verklaren met het oog op adequate advisering voor het handelen.
Het proces verloopt volgens systematische procedures, in samenwerking met de school, de ouders en de leerlingen met aandacht voor positieve kenmerken en voor de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding van het individu en de omgeving.