Laatste update: 15/02/2019

Op welke domeinen is het CLB actief?

Het CLB streeft ernaar voor elk kind, elke jongere de beste ontwikkelingskansen te vrijwaren. Komen die kansen in het gedrang, dan is het CLB er voor de leerling, de ouders en de school. De oorzaken kunnen velerlei zijn: leerproblemen, mentale problemen, gezondheidsproblemen... Naast informatie bieden, begeleiden en eventueel doorverwijzen zal het CLB ook zorg dragen voor de mogelijke afstemming van de school en haar omgeving op de behoeften van de leerling. Ook de coördinatie tussen externe hulpverleners en de school neemt het CLB op zich.

Psychisch en sociaal functioneren

Het CLB kan, net zoals het onderwijs, niet ongevoelig blijven voor heel wat maatschappelijke problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met opvoeding en school te maken hebben. We denken aan drugs, aids, pesten, spijbelen, faalangst, uitsluiting, echtscheiding... Als CLB staan we professioneel gezien na de school het dichtst bij de leerling. Het psychisch en sociaal functioneren van een leerling heeft rechtstreeks invloed op zijn welbevinden en schoolse beleving en vice versa. De praktijk leert dat het CLB op dat vlak ingaat op heel wat individuele hulpvragen. Daarnaast werken we preventief waar mogelijk en remediërend waar nodig. Daarbij richten we ons soms tot alle ouders en jongeren of tot de school als organisatie. In andere gevallen richten we ons tot sommige ouders, sommige leerkrachten en sommige jongeren.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

Schoolloopbaanbegeleiding streeft ernaar dat elk kind en elke jongere de schoolloopbaan kan doorlopen die de meeste ontplooiingskansen biedt. De meest voor de hand liggende invulling is studiekeuzebegeleiding, maar dat op zich dekt de lading niet. Er komt meer kijken bij een schoolloopbaan dan enkel de studie- of beroepskeuze op scharniermomenten en dus omvat ook de begeleiding meer dan dat alleen. Uiteraard is objectieve en volledige informatieverstrekking onontbeerlijk. Informatie over mogelijke beroepen en studierichtingen en ook over de mogelijke trajecten en overgangen in het onderwijslandschap is een noodzakelijke voorwaarde om een schoolloopbaan te kunnen realiseren. Er zit een educatieve component in die leerlingen staat moet stellen zelfstandig hun loopbaan te plannen. Onverwachte overstappen naar een andere onderwijsvorm of -richting vragen extra aandacht om ze vlot te laten verlopen. Jongeren die om welke reden dan ook bedreigd zijn in hun leerkansen, door bijvoorbeeld een functionele beperking of sociaal-economische factoren, hebben nood aan afstemmingszorg en intensievere schoolloopbaanbegeleiding. Bijkomende inspanningen zijn voor hen noodzakelijk.
Schoolloopbaanbegeleiding is dus een veelzijdig begrip dat verder strekt dan enkel de studiekeuze.

Preventieve gezondheidszorg

Gezondheid is veel meer dan “afwezigheid van ziekte”: het is een vorm van welzijn. Met die ruime opvatting benaderen we gezondheid, waarin het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn een evenwaardige rol spelen. We bedoelen daarmee niet alleen de huidige gezondheidstoestand van de leerlingen, maar evengoed hun gezondheidstoestand op langere termijn. De positie van het CLB, dat werkt met schoolgaande kinderen, maakt haar een geschikte organisatie om preventieve activiteiten te ontwikkelen. Systematische contactmomenten en vaccinaties maken daar deel van uit. Naast ziektepreventie houdt preventieve gezondheidszorg ook gezondheidsbevordering in. “Voorkomen” kan enkel door bewustwording en te streven naar een gezonde levensstijl.

We doen dat door onze systematische contactmomenten en door inhoudelijke expertise beschikbaar te stellen voor scholen die willen werken rond gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, een gezonde leefomgeving willen creëren of hun gezondheidsbeleid verder willen uitbouwen.

Leren en studeren

CLB helpt bij leren en studeren. Dat gaat dan van het leren van specifieke vaardigheden en kennis zoals lezen, rekenen, vreemde talen… tot het leren van een algemene leerhouding of het zelfstandig leren. Er zit een educatieve/preventieve component in en een meer begeleidende rol, zowel ten aanzien van leerlingen en ouders als scholen.