Laatste update: 15/02/2019

Verplicht en verzekerd

Verzekerd aanbod
Het CLB werkt voor een groot deel vraaggestuurd. Dat wil zeggen dat pas wanneer een zorgvraag zich aandient het CLB zal optreden. Sommige vormen van begeleiding moet een CLB verplicht aanbieden. Dat is het verzekerd aanbod. Let wel: dat het CLB die diensten moet aanbieden betekent niet dat er op dat aanbod moet ingegaan worden. 
 
Verplichte begeleiding
Daarnaast is er nog verplichte begeleiding die scholen, leerlingen en ouders niet kunnen weigeren. Het gaat om de systematische contactmomenten, maatregelen ter bestrijding van besmettelijke ziekten en leerplichtbegeleiding. 
De wettelijke bepalingen van dit verplichte gedeelte komen in het kort hierop neer: 
 
Systematische contactmomenten 
Het CLB voert verplichte systematische contactmomenten uit bij leerlingen uit in bepaalde leerjaren (of leeftijden in het geval van BuO). Leerlingen, ouders en scholen moeten hier verplicht aan meewerken. Indien een leerling (of zijn ouders) zich verzet tegen het systematisch contactmoment door het CLB, is hij verplicht dit onderzoek te laten uitvoeren door een andere arts en moeten de bevindingen van dit onderzoek meegedeeld worden aan het CLB.
 
Profylactische maatregelen 
Heeft een leerling of iemand van het schoolpersoneel een besmettelijke ziekte, dan moet het CLB maatregelen nemen om te voorkomen dat ook anderen besmet raken. Welke maatregelen dat zijn, wordt per ziekte in detail beschreven in het draaiboek infectieziekten.
 
Leerplichtbegeleiding 
Het CLB zorgt er samen met de school voor dat zo veel mogelijk leerlingen aan de leerplicht voldoen. Die leerplicht loopt vanaf het begin van het schooljaar waarin de leerling zes jaar wordt tot de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
Het CLB neemt deel aan het overleg over afwezigheden op school. De tussenkomst van het CLB is verplicht voor: 
  • leerlingen die door de frequentie en de aard van hun afwezigheden hun schoolloopbaan in het gedrang brengen; 
  • minderjarige leerlingen die meer dan 5 halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn in het voltijds onderwijs en bij wie die afwezigheden als problematisch of onwettig worden geregistreerd; 
  • leerlingen die geschorst of tijdelijk uitgesloten zijn; 
  • leerlingen die definitief zijn uitgesloten op een bepaalde school, bij de overgang naar een nieuwe school.