Laatste update: 16/10/2017

Ondersteuning hoger onderwijs

Door de hervormingen in het leerplichtonderwijs is er ook een hervorming in het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking (zoals studenten met autisme, dyslexie, ADHD, een chronische ziekte). GON in hoger onderwijs komt als dusdanig te vervallen. Ook de bepaling dat deze vorm van ondersteuning enkel toegankelijk was voor leerlingen uit BuSO of leerlingen die reeds GON hadden in secundair onderwijs, vervalt. Hoger onderwijs krijgt een extra budget om hun diversiteitsbeleid en beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking verder uit te bouwen. Ook de ondersteuning voor studenten in het universitair onderwijs wordt gefinancierd op dezelfde manier.

Naar aanleiding van deze veranderingen heeft het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) - na afstemming met het kabinet - een communicatie rond GON/ondersteuningsmodel uitgestuurd naar de instellingen hoger onderwijs. Graag informeren ze ook de CLB’s over deze communicatie.

Vanuit SIHO vraagt men aandacht voor twee punten:
  1. Men vindt het belangrijk dat (kandidaat-)studenten en ouders met vragen worden geadviseerd om contact te nemen met de aanspreekpunten van de instellingen hoger onderwijs. Hun contactgegevens zijn te vinden op www.siho.be. Zij kunnen de studenten gericht informeren en zorgen er ook voor dat de specifieke noden in de context hoger onderwijs van de studenten in kaart worden gebracht.
  2. Verder hoopt men ook dat in het belang van de student, de informatieoverdracht van relevante documenten van SO naar HO vlot kan verlopen (cfr. gemaakte afspraken overleg vorig jaar binnen de VLOR). Het is, zeker ook in het kader van het ondersteuningsmodel hoger onderwijs, belangrijk dat kandidaat-studenten relevante informatie uit het dossier (gemotiveerd verslag, verslag, individuele handelingsplannen, e.d.) vlot ter beschikking krijgen zodat er een goed assessment in het hoger onderwijs kan gebeuren van het doorlopen traject en de begeleidingsnoden, zodat gepaste maatregelen en begeleidingen kunnen worden bepaald voor de context hoger onderwijs. Het vlot ter beschikking stellen van de relevante informatie faciliteert de werking van de diensten met een functiebeperking aanzienlijk.
SIHO wil hierbij extra benadrukken dat het hier gaat om inhoudelijke input die school, GON-begeleiding en CLB kunnen bezorgen aan de leerling. Het formele aspect van een verslag, gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag als voorwaarde voor het krijgen van ondersteuning, valt weg.

SIHO begeleidt momenteel de instellingen hoger onderwijs bij het uittekenen van het ondersteuningsmodel hoger onderwijs en werkt momenteel aan een leidraad voor de instellingen hoger onderwijs om dit beleid naar de praktijk om te zetten.

Meer info heeft SIHO opgenomen in hun nieuwsbrief van mei (zie eerste punt) met daarin een begeleidend document met extra informatie. Onderaan deze pagina vind je daarnaast een pdf gericht aan studenten.
 
Begin september lanceerde SIHO hun vernieuwde website waarop ook een leidraad terug te vinden is voor de instellingen hoger onderwijs en de universiteiten rond het nieuwe ondersteuningsmodel hoger onderwijs.  
Bestanden