Laatste update: 08/03/2012

Preventie

Preventie: 
Aansluitend op het educatief aanbod voorkomen we ernstige keuze- en loopbaanproblemen door ouders en leerlingen bewust maken van risico’s en valkuilen.   Preventieve acties zijn er op gericht hen te sensibiliseren om gerichte hulpvragen te stellen en door bijzondere acties op te zetten naar risicogroepen.
Een goede bekendmaking van het hulpaanbod stimuleert vroeg signaleren van keuzevragen of -problemen.  
Naar gekende risicogroepen kunnen gerichte acties opgezet worden.   ·        

Verantwoording:
Deze werking beantwoordt aan de opdrachtsverklaring in het CLB-decreet: “… heeft het centrum bijzondere aandacht voor bepaalde opdrachten in bepaalde groepen en voor de leerlingen die door hun sociale achtergrond bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces …” (artikel 6 lid 8°).   ·    
     
Artikel 23 van het BVR heeft het in het kader van schoolondersteuning over:   “In het kader van de participatie in projecten op school, vermeld in artikel 18, 4°, ondersteunt het centrum de school bij projecten, geïnitieerd door de school of het centrum, die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond of hun leefsituatie, maximaal kansen te bieden binnen het onderwijs. Daarvoor werkt het centrum samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.”
    ·        
Artikel VI.16 van het GOK-decreet bepaalt dat: “… De scholen betrekken in het ontwikkelen en realiseren van de in artikel VI.15, §1, bedoelde doelstellingen het centrum voor leerlingenbegeleiding waardoor zij worden begeleid en de in artikel VI.21 bedoelde extra begeleiding …”.  

Materialen: 
Een lijst van doelstellingen waarop school en clb zich, in een preventieve GOK-werking gericht op doorstroming en oriëntering, kunnen richten , vind je hier....
Bestanden
  • Gok-doelen GOK-doelstellingen voor een school die preventief wil werken