Laatste update: 24/01/2017

CLB en je school

Om de begeleiding af te stemmen op de leerlingen in de school, maakt elke school afspraken met één centrum voor leerlingenbegeleiding. In grote lijnen is de werking overal dezelfde, maar lokaal kan er naargelang de afspraken wel eens wat verschillen.
 
Zelf naar het CLB
Ongeacht de afspraken tussen de school en het CLB kunnen leerlingen en ouders los van de school bij het CLB aankloppen. Let wel: dat kan enkel in het centrum dat verbonden is met de school waar de leerling ingeschreven is. Dat staat in de schoolagenda of het schoolreglement. Je kan het ook opzoeken op deze website.
 
Interne leerlingenbegeleiding op school
Op school werkt ook de interne leerlingenbegeleider aan het welzijn van de leerlingen. Omdat de interne leerlingenbegeleider tot de school behoort, is die ook het meest geschikt om het welzijn van de leerlingen als groep op school te bewaken. De manier waarop de school de interne leerlingenbegeleiding invult en organiseert, beïnvloedt uiteraard onze werking. Maar als CLB maken we géén deel uit van de school. Dat de interne leerlingenbegeleider wel tot de school behoort, maakt dat hij in tegenstelling tot CLB-medewerkers geen beroepsgeheim heeft. Bovendien heeft de CLB’er een multidisciplinair team achter zich.
 
In vertrouwen en onafhankelijk
Wie bij het CLB aanklopt, kan dat in het volste vertrouwen. CLB en school werken inderdaad samen, maar het individueel belang en het vertrouwen van de leerling staan voorop. Het beroepsgeheim garandeert dat wat een leerling aan een CLB-medewerker vertelt tussen het CLB en de leerling blijft.