Engagementen

Engagementsverklaring Internaten met het VSKO

Zowel het internaat, als de school en het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) werken elk vanuit hun eigen opdracht aan de opleiding en/of begeleiding van leerlingen die op internaat verblijven. Om een vlotte samenwerking te garanderen, engageren VSKO en VCLB zich om de scholen, internaten en de centra voor leerlingenbegeleiding actief te sensibiliseren tot een samenwerking vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de zorg voor kinderen en jongeren.

Een kader voor samenwerking CLB en Diensten Maatschappelijk Werk in Integrale Jeugdhulp

Op initiatief van de Internettensamenwerkingscel CLB, het PICOV-project en het Intermutualistisch Overleg van de mutualiteiten werd een samenwerkingskader opgemaakt in het kader van Integrale Jeugdhulp en mogelijke situaties die zich daarin kunnen voordoen. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een samenwerkingsprotocol, wel om een kader dat faciliterend kan zijn voor het maken van samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. Op die manier kan er rekening gehouden worden met de realiteit in de regio's.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de CLB en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De centrumnetten CLB, Zorgnet Vlaanderen en de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg ontwikkelden een raamovereenkomst die dienstig kan zijn voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen plaatselijke CGG en CLB in het kader van de werking naar kinderen, jongeren en hun gezin.

Samenwerkingsovereenkomst CLB-CAR aangepast

Naar aanleiding van het M-decreet werd in de loop van het schooljaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de CLB's en de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, waarbij vooral de samenwerking inzake diagnostiek en toeleiding naar BuO/Gon verduidelijkt werd.

Samenwerkingsovereenkomst CLB-COS

Op deze pagina vindt u de samenwerkingsovereenkomst CLB-COS en het addendum dat werd toegevoegd aan deze samenwerkingsovereenkomst na een evaluatie door die beide sectoren in 2016.

Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen

Engagementsverklaring voor een gezond dranken- en tussendoortjesbeleid op de scholen.

Samenwerkingsovereenkomst Bednet

De overeenkomst beschrijft de taken en engagementen die zowel de CLB's en Bednet opnemen. Beide partners werken complementair bij het optimaliseren van de onderwijsparticipatiemogelijkheden van kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school.