Laatste update: 21/03/2012

Disclaimer

Wie de website van de Vrije-CLB-Koepel vzw bezoekt, stemt in met de bepalingen die hieronder beschreven staan. De VCLB vzw behoudt zich het recht voor de toegang tot de site of delen van de site te weigeren of in te perken.

1. Terminologie:

Website: de gehele verzameling aan webpagina’s en hun inhoud onder de domeinnamen:

http://www.vclb-koepel.be/
http://www.onderwijskiezer.be/ (netoverschrijdend)
http://www.opstapnaar.be/
http://www.caleidoscoop.be/
http://www.vclb-service.be/

2. Aansprakelijkheid

De Vrije-CLB-Koepel vzw is niet aansprakelijk voor:

 • de juistheid van de inhoud van de website. De VCLB vzw tracht de inhoud van deze website of informatie die via deze website uitgewisseld wordt correct en actueel te houden. Alle inspanningen ten spijt neemt dat niet weg dat er fouten of onvolledigheden in kunnen sluipen. De informatie op de website kan en mag te allen tijde veranderen, zonder waarschuwing of melding. 
 • technische mankementen aan de website. 
 • links, fouten in adressen, domeinnamen of andere coördinaten op deze website. 
 • beslissingen en handelingen die gebaseerd zijn op informatie via deze website verkregen. 
 • de inhoud van andere websites die bereikt kunnen worden via de VCLB vzw-website. Een link houdt op geen enkele manier een samenwerking of goedkeuring in. 
 • de via zoekinstrumenten gevonden links naar derden. Wie zoekinstrumenten op het internet gebruikt weet dat op internet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn en indruist tegen de goede zeden. Wie zoekinstrumenten op de VCLB vzw-site gebruikt en daarmee links verkrijgt tot andere sites weet dat de VCLB vzw hier geen toezicht op kan uitoefenen. De Vrije-CLB-Koepel vzw kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
 • risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het systeem met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd. 
 • voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 
3. Gebruik van cookies

Soms maakt de VCLB vzw-website gebruik van ‘cookies’. Dat zijn kleine stukjes informatie die worden doorgestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Zij wordt enkel gebruikt om uw identiteit te verifiëren, wat de navigatie vergemakkelijkt.

 
4. Gebruik van de informatie

De Vrije-CLB-Koepel vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens die van de VCLB vzw zelf afkomstig zijn te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend. Commercialisering of exploitatie onder derden is niet toegestaan. Bij verveelvoudiging en distributie is bronvermelding vereist.

Informatie, software, en andere werken die de VCLB vzw via haar website ter beschikking stelt vallen onder de geldende wetgeving betreffende auteursrechten en overige intellectuele rechten. De gebruiker dient deze rechten te respecteren.

 
5. Linken naar de site

Een link plaatsen op een website naar de VCLB vzw website mag. We stellen het op prijs om op de hoogte gesteld te worden.

 
6. Discussiegroepen/fora

Wie deelneemt aan een discussie moet de onderstaande regels respecteren:

 • Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden.
 • Rekeninghoudende met de toegangsrechten van een welbepaald forum/discussiegroep respecteert de CLB’er zijn beroepsgeheim. 
 • Respecteren van de intellectuele rechten zoals auteursrechten van derden of van de VCLB vzw. 
 • Commerciële informatie/berichten horen niet thuis in de discussiegroepen. 
 • De Vrije-CLB-Koepel vzw heeft het recht om: 
 • berichten te gebruiken in een andere vorm of te verplaatsen naar andere delen van de website. 
  • berichten onder te brengen in andere discussies waar ze beter thuishoren. 
  • berichten weg te laten omdat die onvoldoende aansluiten bij het onderwerp of omdat ze inbreuk plegen op de geldende wetgeving of op de intellectuele rechten. 
  • de toegang te verbieden aan gebruikers die herhaaldelijk zulke niet-passende berichten plaatsen, zonder motivering. 
  • discussies af te sluiten. 
  • naam en e-mailadres van de deelnemers aan een discussiegroep op de webpagina van de discussiegroep te publiceren.
 
Gedragsregels:

 • Plaats enkel vragen en commentaren die relevant zijn voor het onderwerp van de discussiegroep. 
 • Plaatst een andere gebruiker een bericht dat niet in de discussiegroep thuishoort, wijs hem dan niet terecht via die discussiegroep. Stuur liever een e-mail naar de bewuste gebruiker en leg hem er even de doelstelling van de discussiegroep uit en eventueel in welke discussiegroep hij wel terecht kan. 
 • Ga niet in op commentaren en berichten die met het eigenlijke onderwerp niets te maken hebben. 
 • Denk er aan dat de discussies openbaar zijn en bedoeld voor constructieve uitwisseling van ideeën. Behandel de anderen op de lijst exact zoals u zou willen dat zij u behandelen.
 
De VCLB vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan de site verbonden zijn, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.