Vergaderingen

Contactgroep Kansenbevordering W-Vl

De intervisiegroep of contactgroep kansenbevordering van West-Vlaanderen komt jaarlijks drie keer samen. De deelnemers zijn de ankerfiguren kansenbevordering van de verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding van de provincie.

Dienstoverleg Inhoudelijke Ondersteuning

De interne staf van het vormingscentrum bestaat uit alle inhoudelijk verantwoordelijken van het vormingscentrum. We vergaderen maandelijks een ganse dag. Op die manier streven we naar een geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor onze CLB-medewerkers, en wel voor alle aspecten van leerlingenbegeleiding (domeinen, doelgroepen en thema's).

VCLB Forum Diagnostiek

Het Forum Diagnostiek fungeert als ontmoetingsplaats, denktank en coördinerend communicatiekanaal in verband met diagnostiek en diagnostisch handelen in het kader van de CLB-begeleiding, en stelt zich tot doel de professionaliteit van de CLB-medewerker inzake diagnostiek te ondersteunen en zo mogelijk te optimaliseren. Diagnostiek wordt daarbij opgevat in de brede zin van het woord, en beslaat dus niet enkel het ‘testen’.

Forum Vrij CLB Netwerk-KU Leuven

De doelstelling van dit overlegforum is het bevorderen en wetenschappelijk ondersteunen van leerlingenbegeleiding vanuit een multidisciplinair oogpunt.

ISC

NWG DWH Lars

De werkgroep DataWareHouse LARS....

NWG Faire diagnostiek

De netoverstijgende werkgroep faire diagnostiek (FD) wil door haar werking de aandacht blijvend vestigen op de bruikbaarheid van psychodiagnostisch materiaal bij de allochtone doelgroep en wil de principes van faire handelingsgerichte diagnostiek waarborgen.

OG Centrumbeleid

De Overleggroep Centrumbeleid buigt zich over de thema's Organisatiebeleid en Personeelsbeleid, twee thema's die zich situeren binnen het Team Centrum.

OG Kansenbevordering

De overleggroep kansenbevordering (KB) is een groep die op permanente basis samenkomt rond het thema kansenbevordering. Voor Vrij CLB Netwerk heeft kansenbevordering een centrale prioriteit, is het de rode draad in de werking van de vrije centra en betekent het een bewust doordachte maatschappelijke keuze.

OG Kwaliteitszorg

De overleggroep heeft als doel het werken aan kwaliteitszorg binnen VCLB te stroomlijnen. Het is een plaats waar uitwisselingen tussen de provincies en inhoudelijke thema's een plaats hebben.

OG L&S

We volgen de ontwikkeling rond alles wat met leren en studeren te maken heeft. We hebben aandacht voor leerproblemen, leerstoornissen en het zorgcontinuüm. We volgen de uitrol van ZILL op en proberen proactief na te denken over de consequenties daarvan op onze werking.

OG OLB

De werkgroep bereddert het VCLB-OLB-huishouden in vier bijeenkomsten per werkjaar.

OG Specifieke noden

Overleggroep Leerlingen met Specifieke Noden

Raad van bestuur cvba

Raad van bestuur van de VCLB-Service cvba

Raad van bestuur

Rol en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur van Vrij CLB Netwerk Eerst en vooral heeft de raad van bestuur van de vzw de vennootschapsrechtelijke verantwoordelijkheden. De betreffende vennootschapsrechtelijke aangelegenheden worden voorbereid door de directie en het direcitecomité van Vrij CLB Netwerk. De raad van bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen. Anderzijds heeft deze raad ook een aantal strategische verantwoordelijkheden ten aanzien van het netwerk. De raad zet de strategische krijtlijnen voor de vrije CLB’s in Vlaanderen en Brussel uit. Ze doet dit op basis van een participatief proces waarbij de lokale besturen en het directiecomité betrokken worden. Het directiecomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de strategische krijtlijnen voor het VCLB Vlaanderenbreed en vraagt hiervoor tevens de input van de lokale besturen. Het finale ontwerp wordt voorgelegd, besproken (indien nodig aangepast) en goedgekeurd in de raad van bestuur van het netwerk. Verder bespreekt de raad van bestuur de standpunten (bv. ten opzichte van de overheid, welzijn etc.) voorgedragen door het directiecomité, test of deze overeenstemmen met de Vrij CLB-strategie en keurt deze vervolgens al dan niet goed. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de werking van het centrale niveau zelf en het personeelsbeleid van het netwerk..

Staf

De algemeen directeur en de coördinatoren van de verschillende diensten komen tweewekelijks samen in een stafvergadering. Ad hoc zijn ook de verantwoordelijke voor communicatie en de verantwoordelijke voor kwaliteitszorg aanwezig. De staf garandeert dat de werking van de diensten en cellen op elkaar afgestemd blijven, zorgt voor wisselwerking tussen de diensten, stemt de violen en brengt actuele thema's ter bespreking op tafel.

Werkgroep SENSOR

Deze werkgroep is ontstaan na het uitvoeren van de psychosociale risicoanalyse de SENSOR.

Werkgroep VCLB-ONW

Deze werkgroep heeft als doel de vertegenwoordigers van VCLB binnen de ondersteuningsnetwerken samen te brengen in een streven naar zoveel mogelijk gelijkgerichtheid.